Trang chủ
Thị trường lao động
80 lượt xem 18/01/2017 09:05:53 AM
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động

“Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động; xây dựng chiến lược phát triển thị trường lao động, xây dựng và triển khai các chính sách về việc làm; tiếp tục thực hiện các biện pháp để quản lý lao động, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và chính sách bảo hiểm th